Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub dreviny – Obec Ďurďoš, OcÚ, Ďurďoš 36, 094 31 Ďurďoš

 22.11.2022


Zoznam aktualít: