Ostatné dokumenty

Štatút obce

Komunitný plán

Plán hospodárskeho rozvoja obce

Rokovací poriadok

Iné