Komunitné centrum

Obec Ďurďoš neposkytuje danú sociálnu službu.