Zoznam daňových dlžníkov

Obec  Ďurďoš ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ a zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dĺžníkov so stavom k 31. 12. 2021, ktorých úhrna výška nedoplatku presiahla u FO 160 eur a u PO 1600 eur.

Právnické osoby nad 1 600 eur

    Fyzické osoby nad 160 eur

    Rusinková Miroslava - 241,86 €