Zoznam daňových dlžníkov

Obec  Ďurďoš ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní /daňový poriadok/ a zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dĺžníkov so stavom k 31. 12. 2021, ktorých úhrná výška nedoplatku presiahla u FO 160,00 eur a u PO 1600,00 eur.

Právnické osoby nad 1 600 eur

  Fyzické osoby nad 160 eur

  Stav k 24.02.2023

  Gumanová Helena         206,00 €

  Paľová Mária                  193,50 €

  Pavlišinová Mária           163,00 €

  Rusinková Miroslava      328,29 €